Voorwaarden

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan de website van Intergamma gaat de sitebezoeker akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden
De informatie op, en overige inhoud van de Intergamma-site wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Intergamma behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van haar site te allen tijde te wijzigen.

Intergamma redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Intergamma-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Intergamma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Intergamma-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Intergamma-site beschikbare informatie. Intergamma aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Intergamma-site.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze Intergamma-site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Intergamma of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Intergamma-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Intergamma, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de Intergamma-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Intergamma of derden is verboden.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Intergamma bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt dan: tenzij de wet dit vereist of dit door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal Intergamma deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Interactieve communicatie
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties (verder: data) in te vullen. Direct na het invullen worden de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar op de Intergamma-site. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker Intergamma om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van Intergamma wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.
Intergamma is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde.

De sitebezoeker garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de Intergamma-site of naar Intergamma verstuurt, niet aanstootgevend of grievend zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van Intergamma of van derden.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Intergamma behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen.